Season
Champion
While Zero Is Away
2012 Knockout Tournament
toymailman
New High Score Club Season 1 Bronze Medal Bracket
Zoyx
New High Score Club Season 1 Silver Medal Bracket
Northcoastgamer
New High Score Club Season 1 Gold Medal Bracket
Deteacher
New High Score Club Season 2 Bronze Medal Bracket
JacobZu7zu7
New High Score Club Season 2 Silver Medal Bracket
SpiceWare
New High Score Club Season 2 Gold Medal Bracket
S.BAZ
2014 Winter Olympics
Team Tibet
New High Score Club Season 3 Bronze Medal Bracket
Botbird208
New High Score Club Season 3 Silver Medal Bracket
oyamafamily
New High Score Club Season 3 Gold Medal Bracket
Northcoastgamer
New High Score Club Season 4 Gold Medal Bracket
oyamafamily
New HIgh Score Club Season 4 Silver Medal Bracket
keilbaca
New High Score Club Season 4 Bronze Medal Bracket
classicgamer_27330
New High Score Club Season 5 Bronze Medal Bracket
oyamafamily
New High Score Club Season 5 Silver Medal Bracket
keilbaca
New High Score Club Season 5 Gold Medal Bracket
darthkur
New High Score Club Season 6 Bronze Medal Bracket
Racoony Dave
New High Score Club Season 6 Silver Medal Bracket
Lauren Tyler
New High Score Club Season 6 Gold Medal Bracket
oyamafamily
2017 IFART Team Tournament
Dragon Slayers